Menangguhkan Pernikahan Putri

MENANGGUHKAN PERNIKAHAN PUTRI Oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pertanyaan. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Apabila ada seorang lelaki yang datang untuk meminang seorang gadis, akan tetapi walinya (ayahnya) menolak dengan maksud agar putrinya tidak menikah, maka bagaimana hukumnya ? Jawaban Seharusnya para wali segera mengawinkan putri-putrinya apabila dipinang

Nikah Dengan Orang Kafir

NIKAH DENGAN ORANG KAFIR Oleh Ustadz Kholid Syamhudi Lc Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membangun keluarga dalam naungan cinta. Keluarga adalah bagian kecil dari masyarakat yang harus disiapkan untuk membentuk masyarakat yang baik. Karena itulah Islam memberikan perhatian dalam mewujudkan faktor pendukung terciptanya hal ini. Bentuk perhatian ini dapat terlihat dari hukum syariat yang ditetapkan

Adab-Adab Poligami

SYARAT DAN ADAB POLIGAMI Oleh Ustadz Abu Isma’il Muslim al Atsari Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia, maka Dia jugalah yang paling mengetahui mashlahat (perkara yang membawa kepada kebaikan) bagi manusia, dibandingkan manusia itu sendiri. Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha Kasih Sayang kepada hamba-hambaNya. Allah berfirman : أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ

Syarat-Syarat Poligami

SYARAT DAN ADAB POLIGAMI Oleh Ustadz Abu Isma’il Muslim al Atsari Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia, maka Dia jugalah yang paling mengetahui mashlahat (perkara yang membawa kepada kebaikan) bagi manusia, dibandingkan manusia itu sendiri. Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha Kasih Sayang kepada hamba-hambaNya. Allah berfirman : أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ

Keindahan Poligami Dalam Islam

KEINDAHAN POLIGAMI DALAM ISLAM Oleh Ustadz Abu Asma Kholid Syamhudi Kesempurnaan Islam adalah satu kepastian yang wajib diimani seorang muslim. Karena syari’at Islam telah mengatur semua sisi kehidupan manusia menuju kebahagian hakiki. Dengan ajaran Islam, maka seorang muslim dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:  “Kami

Menepis Kekeliruan Pandangan Terhadap Poligami

MENEPIS KEKELIRUAN PANDANGAN TERHADAP POLIGAMI Oleh Ustadz Abu Sa’ad Muhammad Nurhuda Di antara petunjuk al Qur`an, yang memberikan petunjuk jalan yang lurus, yaitu dibolehkannya seorang laki-laki melakukan poligami hingga empat isteri. Meski demikian, bila seorang lelaki merasa khawatir tidak mampu berbuat adil, maka diharuskan baginya cukup mempunyai satu isteri saja atau memiliki budak perempuan, sebagaimana

Keabsahan Wali Hakim Pernikahan

KEABSAHAN WALI HAKIM PERNIKAHAN Pertanyaan Apakah sah pernikahan wanita yang walinya wali hakim, karena orang tuanya jauh, yaitu berbeda propinsi, tetapi ayah dari wanita itu menyetujuinya? Fulanah Riau, 08126821xxxx Jawab Pernikahan merupakan perkara sakral dalam Islam, karena pernikahan menjadi sebab terpeliharanya nasab dan keturunan. Oleh karena itu, Islam memberikan syarat-syarat yang tegas dan jelas. Di antaranya,

Poligami Menurut Kalangan Non Muslim

POLIGAMI MENURUT KALANGAN NON MUSLIM. Oleh Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq 1. Poligami Menurut Yahudi. Disebutkan dalam Taurat bahwa Nabi Sulaiman memiliki 700 isteri dari kalangan wanita merdeka dan 300 isteri dari hamba sahaya.[1] Kita melihat penghulu kita, Ibrahim, memperisteri dua orang wanita, yaitu Sarah dan Hajar. ‘Abbas Mahmud al-‘Aqqad berkata, “Tidak

Poligami : Kewajiban Menyamaratakan Secara Adil Semua Isteri Dalam Hal Pemberian Nafkah Materi

KEWAJIBAN MENYAMARATAKAN (SECARA ADIL) SEMUA ISTERI DALAM HAL PEMBERIAN NAFKAH (LAHIR/MATERI) Oleh Ummu Salamah As-Salafiyyah Di dalam kitab Al-Fatawa (XXXII/270), Ibnu Taimiyah mengatakan, “Adapun keadilan dalam masalah nafkah dan sandang, maka yang disunahkan adalah mengikuti Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dimana beliau sangat adil dalam memberikan nafkah di antara isteri-isterinya, sebagaimana beliau juga adil dalam

Poligami : Tidak Ada Kewajiban Bagi Suami Untuk Menyamaratakan Dalam Hal Cinta Dan Hubungan Badan

TIDAK ADA KEWAJIBAN BAGI SEORANG SUAMI UNTUK MENYAMARATAKAN DALAM HAL CINTA DAN HUBUNGAN BADAN Oleh Ummu Salamah As-Salafiyah Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, Abdul Aziz bin Abdullah memberitahu kami, ia berkata, Sulaiman memberitahu kami, dari Yahya bin Ubaid bin Hunain, dia mendengar dari Ibnu Abbas dari Umar Radhiyallahu ‘anhu, “Dia pernah masuk menemui Hafshah seraya berkata,