Hari Raya yang Kami Inginkan

HARI RAYA YANG KAMI INGINKAN

Hari raya adalah hari senang dan bahagia bagi orang yang hatinya baik, niatnya ikhlas kepada Allah, pikirannya bersih dan pergaulannya terhadap makhluk baik sehingga bergaul kepada mereka sebagaimana ia ingin mereka memperla-kukannya.

Hari raya adalah hari memaafkan dan berbuat kebaikan, memaafkan orang yang menyakitinya dan membalas kejelekan dengan kebaikan.

Hari raya adalah hari pembagian pemberian dan hadiah bagi yang menang, namun kemenangan ini punya rasa dan kelezatan tersendiri, ka-rena kemenangan tersebut dengan ketaatan dan bersegera dalam beramal shalih.

Sungguh hari raya yang berbahagia hanya untuk orang yang shalat, puasa, berbakti kepada kedua orang tua dan melaksanakan hak kewajibannya dengan sempurna.

Hari raya yang bahagia hanya untuk orang-orang yang taat, jujur , bertasbih, bertahlil dan banyak berdzikir kepada Allah.

Tidak ada hari raya yang bahagia bagi orang yang lupa diri dengan syahwatnya, tinggi nama dan besar martabat serta jabatannya. Tidak, demi Allah!! Tidak ada hari raya bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan tidak juga bagi orang yang hasad kepada orang lain atau menyakiti atau mengganggu diri dan harta serta kehormatan orang lain.

Kita berharap hari raya berlalu pada umat Islam dalam keadaan menuju kejayaannya dan kepemimpinan dunia sebagaimana pada zaman terdahulu.

Kita berharap hari raya berlalu dalam keadaan hati dipenuhi iman dan jiwa tenteram melaksa-nakan ketaatan kepada Allah. Dan tokoh-tokoh yang tawadhu’ yang memegang kendali pengarah dalam seluruh sisi kehidupan.

Kita berharap hari raya berlalu dalam keadaan tangan orang kaya menjulur kepada tangan orang fakir dan memberinya sehingga meringankan luka dan sakitnya agar sang fakir tersebut dapat merasakan kelezatan dan kebahagian hari raya.

Kita berharap hari raya berlalu dalam keadaan hati orang-orang bersatu dan usaha tolong-menolong dan kerja sama menjadi syi’ar masyarakat muslim berwujud satu tubuh, apabila satu anggotanya sakit maka tubuh tersebut merasa tertimpa demam dan tidak bisa tidur.

Kita berharap hari raya datang kembali kepada umat Islam dan luka dalam umat ini sembuh, harapannya terwujud, sakitnya hilang, musuhnya terhinakan, kepalanya terangkat, suaranya didengar dan pendapatnya diikuti (dunia).

Baca Juga  Berpenampilan Indah Pada Hari Raya

Kita berharap hari raya datang kembali dan syari’at Islam digunakan di seluruh negara, baik orang petinggi atau rendahannya dalam seluruh sisi kehidupannya. Ketika itulah terwujud kebai-kan yang sempurna kepada umat Islam ini dan mereka merasakan kebahagiaan yang hakiki serta mendapatkan kebahagiaan dan gelora hari raya.

Benarlah ucapan seorang penya’ir:

Tidak ada hari raya kecuali kita kembali ke aga-ma
Sampai tanah suci kita yang hilang kembali
Tidak ada hari raya kecuali kita menjadi umat yang
Menjadikan Muhammad sebagai satu-satunya panutan

Tidak ada hari raya kecuali kita mempersiapkan diri kita
Untuk berperang sampai mendapat kemuliaan
Tidak ada hari raya kecuali hati-hati kita menghadapi
Musuh seakan-akan seperti sebuah batu karang[1]

[Disalin dari kitab Ahkaamul ‘Iidain wa ‘Asyri Dzil Hijjah, Penulis Dr. ‘Abdullah bin Muhammad bin Ahmad ath-Thayyar. Judul dalam Bahasa Indonesia Lebaran Menurut Sunnah Yang Shahih, Penerjemah Kholid Syamhudi, Lc. Penerbit Pustaka Ibnu Katsir]
_____
Footnote
[1]  Munkaraat al-Afraah, hal 67, karya Mahmud Mahdi Istambuli.

DAFTAR PUSTAKA

 1. Ahkaamul Udh-hiyah wadz Dzakaah, Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Dar an-Nashr Liththiba’ah al-Islamiyyah.
 2. Ahkaamudz Dzabaa-ih fii al-Islaam, Muhammad bin ‘Abdul Qadir Abu Faris, Maktabah al-Mannar.
 3. Ahkaamul ‘Iidain fis Sunnah al-Muthaharah, ‘Ali Hasan ‘Abdul Hamid, al-Maktabah al-Islamiyyah.
 4. Ahkaamul ‘Iidain, Abi Bakar Ja’far al-Faryabi, Maktabah al-‘Ulum wal Hikam.
 5. Ahkaamul Qur-aan, Abi Bakar bin al-‘Arabi, al-‘Isa al-Baabi al-Halabi wa Syirkaah.
 6. Irwaa-ul Ghaliil fii Tahriij Ahaadiits Manaaris Sabiil, Muhammad bin Nashiruddin al-Albani, al-Maktabah al-Islamiy.
 7. Adhwaa-ul Bayaan, Muhammad al-Amin asy-Syinqithi, ‘Alimul Kutub.
 8. I’laamul Muwa’qi-iin, Ibnul Qayyim al-Jau-ziyyah, Maktabah al-Kulliyaat al-Azhariyyah.
 9. Badaa-iush Shanaa-i’, ‘Ala-uddin al-Kasaniy, Darul Kitab al-‘Arabiy.
 10. Bidaayatul Mujtahid, Muhammad bin Ahmad bin Rasyid, al-Maktabah at-Tijaariyyah al-Kubra di Mesir.
 11. Tuhfatul Fuqaha, ‘Ali-uddin as-Samarqandiy, Dar Ihyaa’ at-Turats al-Islamiy.
 12. At-Targhiib wat Tarhiib, al-Mundziri, Makta-bah wa Mutabba’ah Musthafa al-Baabi al-Ha-labiy.
 13. Tafsiirul Qur-aanil ‘Azhiim, ‘Imaduddin Isma’il Ibnu Katsir, Mutabba’ah ‘Isa al-Baabi al-Ha-labiy.
 14. Tafsiir Kaliiimir Rahmaan fii Tafsiir Kalaamil Mannaan, ‘Abdurraham bin Nashir as-Sa’di, Markaz Ibnu Shalih ats-Tsaqafi 1407 H.
 15. Al-Jaami’ li Ahkaamil Qur-aan, Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, Darul Baaz.
 16. Haasiyyah Ibnu ‘Aabidiin, al-‘Allamah Ibnu ‘Abidin, Muthabba’ah Musthafa al-Baabi al-Halabi wa Syirkah.
 17. Haasiyyah ar-Raudh al-Murabba’, ‘Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, cetakan kedua 1403 H.
 18. Zaadul Masir, Ibnul Jauzi, al-Maktab al-Isla-miy.
 19. Zaadul Ma’aad, Ibnul Qayyim, Muthabba’ah Sunnah al-Muhammaddiyyah.
 20. Subulus Salaam, ash-Shan’ani, Maktabatul Jumhuriyyah al-‘Arabiyyah.
 21. Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah, Albani, al-Maktab al-Islamiy.
 22. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid al-Quzawainiy, Darud Da’wah.
 23. Sunan Abi Dawud, Sulaiman al-‘Asy’ats as-Sajastariy, Darud Da’wah.
 24. Sunan at-Tirmidzi, Abi ‘Isa at-Tirmidzi, Darud Da’wah.
 25. Sunan ad-Daraqutniy, ‘Ali bin ‘Umar ad-Da-raquthni, Dar al-Mahaasir lith Thiba’ah.
 26. Sunan an-Nasaa-i, Ahmad bin Syu’aib an-Nasa-i, Darud Da’wah.
 27. Shahiih al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, al-Maktabah al-Islamiyyah, Istan-bul.
 28. Shahiih Muslim bi Syarh an-Nawawiy, Yahya bin Zakaria an-Nawawi, al-Muthabba’ah al-Mishriyyah wa Maktabatuha.
 29. Shalaatul ‘Iidain Nisaa’, Ahmad bin ‘Abdan Rabbahi al-Andalusiy. Tahqih: Muhammad bin Ibrahim Salim, Maktabah al-Qur-an.
 30. Thibaa-in Nisaa’, Ahmad bin ‘Abdi Rabbihi al-Andalus, tahqiq: Muhammad Ibrahim Salim, Maktabah al-Qur-an.
 31. Fat-hul Baari Syarh Shahiih al-Bukhari, Ahmad bin ‘Ali Hajar al-‘Atsqalani, al-Maktabah as-Salafiyyah.
 32. Fat-hul Qadiir, Muhammad bin ‘Ali asy-Syaukani.
 33. Fat-hul Qadiir, Kamal bin Hammam, Dar Shadir lith Tiba’ah wan Nashr.
 34. Fat-hul Qadiir, Muhammad bin ‘Ali asy-Syau-kani, Syirkah wa Maktabah wa Mathba’ah Musthafa al-Baabi al-Halabi wa Syirkah
 35. Fii Dzilaalil Qur-an, Sayyid Qutub, Dar Ihyaa’ at-Turats al-‘Arabi.
 36. Lisaanul ‘Arab, Ibnu Mandzur, Dar Lisanul Arab.
 37. Majmuu’ Fataawa, Ibnu Taimiyyah, dikum-pulkan dan disusun oleh ‘Abdurrahman bin Qaasim, Dar ar-Urubah.
 38. Al-Muhalla, Abi Muhammad bin Hazm, Maktabah al-Jumhuriyyah al-‘Arabiyyah 1390 H.
 39. Al-Mustadrak ‘alaa Shahiihain, al-Hakim, Maktabah al-Ma’arif.
 40. Musnad Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Han-bal, disusun oleh Ahmad Syakir, Dar Ma’arif.
 41. Al-Mushannaf, Ibnu Abi Syaibah, Idaratul Qur-an al ‘Ulum al-Islamiyyah, Pakistan.
 42. Al-Mu’jam al-Wasith, dikeluarkan Mujamma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, Kairo, Dar Ihyaa at-Turats al-Arabi.
 43. Al-Mughni, Abi Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, Maktab ar-Riyadh al-Haditsah.
 44. Al-Mughni, Abi Qudamah dan Syarh al-Kabiir al-Mughni, Abi Farj ‘Abdirrahman bin Quda-mah.
 45. Mughni al-Muntaj, Muhammad asy-Syarbini al-Khatib, Dar Ihyaa.
 46. Munkaraatil Afraah, Muhammad Mahdi, Is-tanbul.
 47. Muwatha’, Imam Malik bin Anas, Dar Ihyaa’ al-Kutub al-Arabiyah.
 48. Al-Mawaa-idzatul Hasanah, Shadiq Hasan Khan, al-Maktab al-Islamiy.
 49. Nihaayatul Muhtaaj, Abi al-‘Abbas ar-Ramli, Musthafa al-Baabi al-Halbi.
Baca Juga  Shalat 'Id (Hari Raya) Di Masjid, Bolehkah?
 1. Home
 2. /
 3. A9. Fiqih Ibadah1 Hukum...
 4. /
 5. Hari Raya yang Kami...