Menjama’ Dua Shalat

MENJAMA’ DUA SHALAT

Oleh
Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi

Sebab-sebabnya:
1. Safar
Dari Anas Radhiyallahu anhu, dia berkata, “Jika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bepergian sebelum matahari tergelincir, beliau akhirkan Zhuhur hingga waktu ‘Ashar. Beliau turun dari kendaraannya lalu menjama’ keduanya. Dan jika matahari sudah tergelincir sebelum melakukan perjalanan, maka beliau shalat Zhuhur lalu naik kendaraan.” [1]

Dari Mu’adz Radhiyallahu anhu: “Saat terjadinya perang Tabuk, jika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salalm bepergian sebelum matahari tergelincir, beliau akhirkan Zhuhur sampai waktu ‘Ashar. Kemudian beliau menjama’ kedua shalat tersebut. Jika bepergian sesudah matahari tergelincir, beliau menjama’ shalat Zhuhur dengan ‘Ashar lalu berangkat. Bila bepergian sebelum Maghrib, beliau akhirkan Maghrib hingga menjama’nya dengan ‘Isya. Bila bepergian setelah Maghrib, beliau mengawalkan waktu ‘Isya dan menjama’nya dengan Maghrib.” [2]

Masih dari Mu’adz: “Para Sahabat pernah bepergian bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika perang Tabuk. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjama’ shalat Zhuhur dengan ‘Ashar, dan shalat Maghrib dengan ‘Isya’.” Dia berkata lagi: “Pada suatu hari beliau mengakhirkan shalat. Beliau keluar lalu shalat Zhuhur dan ‘Ashar dengan dijama’. Setelah itu beliau masuk. Tak lama kemudian beliau keluar lagi lalu shalat Maghrib dan ‘Isya dengan dijama’.”[3]

2. Hujan
Dari Nafi’ Radhiyallahu anhu, “Jika ‘Abdullah Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma mengumpulkan para amir (gubernur) antara Maghrib dan ‘Isya’ ketika hujan, maka dia menjama’ shalat bersama mereka.”

Dari Hisyam bin ‘Urwah: “Ayahnya -‘Urwah-, Sa’id bin al-Musayyib, dan Abu Bakar bin ‘Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam bin al-Mughirah al-Makhzumi pernah menjama’ shalat Maghrib dengan ‘Isya’ pada suatu malam ketika hujan turun. Mereka menjama’ kedua shalat tersebut tanpa ada yang mengingkari.” [4]

Dari Musa bin ‘Uqbah, “Ketika turun hujan, ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz pernah menjama’ shalat Maghrib dengan ‘Isya’ di akhir waktu. Sedangkan Sa’id bin al-Musayyib, ‘Urwah bin az-Zubair, Abu Bakar bin ‘Abdurrahman, beserta para ulama zaman itu bermakmum di belakangnya. Namun, mereka tidak mengingkari perbuatan tersebut.” [5]

Baca Juga  Menempa Diri Di Sekolah Malam

Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menjama’ shalat Zhuhur dengan ‘Ashar, dan shalat Maghrib dengan ‘Isya’, tidak dalam keadaan takut maupun safar.”[6]

Dia juga berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menjama’ shalat Zhuhur dengan ‘Ashar dan shalat Maghrib dengan ‘Isya di Madinah, tidak dalam keadaan takut maupun hujan.” [7]

Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhuma memberikan indikasi bahwa menjama’ shalat ketika hujan sudah diketahui pada masa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Jika tidak demikian, maka tidak ada gunanya menyebutkan kalimat “tanpa hujan” sebagai alasan dibolehkannya menjama’ shalat.” [8]

3. Kebutuhan Mendesak
Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menjama’ shalat Zhuhur dengan ‘Ashar di Madinah, tidak dalam keadaan takut maupun dalam perjalanan.” Abu az-Zubair berkata, Lalu aku bertanya pada Sa’id, ‘Kenapa beliau melakukannya?’ Dia menjawab, ‘Aku pernah bertanya hal yang sama kepada Ibnu ‘Abbas. Lalu dia berkata, ‘Beliau tidak ingin memberatkan salah seorang pun dari umatnya.’” [9]

Masih dari Ibnu ‘Abbas, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menjama’ shalat Zhuhur dengan ‘Ashar, dan shalat Maghrib dengan ‘Isya di Madinah, tidak dalam keadaan takut maupun hujan.” Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhuma ditanya, “Apa maksud di balik perbuatan beliau itu?” Dia menjawab, “Beliau tidak ingin memberatkan umatnya.”

Imam an-Nawawi berkata dalam Syarh Muslim (V/219), “Sejumlah imam berpendapat tentang bolehnya menjama’ shalat dalam keadaan mukim bagi orang yang tidak menjadikannya kebiasaan. Ini adalah pendapat Ibnu Sirin dan Asyhab, pengikut Imam Malik. Al-Khaththabi meriwayatkan pendapat ini dari al-Qaffal dan asy-Syasyi al-Kabiir, pengikut imam asy-Syafi’i, dari Abu Ishaq al-Marwazi, dari mayoritas kalangan ahli hadits. Ibnul Mundzir juga memilih pendapat ini. Pendapat ini diperkuat oleh zhahir perkataan Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhuma : “Beliau tidak ingin memberatkan umatnya.” Dia tidak menyebutkan alasan sakit atau yang lainnya. Wallaahu a’lam.”

Baca Juga  Menggemarkan Shalat Sunnah Rawâtib

[Disalin dari kitab Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz, Penulis Syaikh Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap, Penerjemah Team Tashfiyah LIPIA – Jakarta, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, Cetakan Pertama Ramadhan 1428 – September 2007M]
_______
Footnote
[1]. Muttafaq ‘alaihi: [Shahiih al-Bukhari (Fat-hul Baari) (II/583 no. 1112)], Shahiih Muslim (I/489 no. 704), Sunan Abi Dawud (‘Aunul Ma’buud) (IV/58 no. 1206), dan Sunan an-Nasa-i (I/284).
[2]. Shahih: [Shahih Sunan Abi Dawud (no. 1067)], Ahmad (Fat-hur Rabbaani) (V/120 no. 1236), Sunan Abi Dawud (‘Aunul Ma’buud) (IV/75 no. 1196), dan Sunan at-Tirmidzi (II/33 no. 551).
[3]. Shahih: [Shahih Sunan Abi Dawud (no. 1065)], Sunan Abi Dawud (‘Aunul Ma’buud) (IV/72 no. 1194), Sunan an-Nasa-i (I/284), Muslim dan Ibnu Majah hanya meriwayatkan bagian pertama saja di Shahiih Muslim (I/490 no. 706), dan Sunan Ibni Majah (I/340 no. 1070).
[4]. Shahih: [Irwaa’ul Ghaliil (III/40)], Muwaththa’ al-Imam Malik (hal. 102 no. 328).
[5]. Shahih: [Irwaa’ul Ghaliil (III/40)] dan al-Baihaqi (III/168, 169).
[6]. Shahih: [Shahiihul Jaami’ush Shaghiir (no. 1068)].
[7]. Shahih: [Shahiihul Jaami’ush Shaghiir (no. 1070)], Shahiih Muslim (I/489 no. 705), Sunan an-Nasa-i (I/290), dan Sunan Abi Dawud (‘Aunul Ma’buud) (IV/ 77 no. 1198), dengan tambahan kalimat terakhir.
[8]. Ucapan al-Albani dalam Irwaa’ul Ghaliil (III/40).
[9]. Telah ditakhrij sebelumnya.

  1. Home
  2. /
  3. A9. Fiqih Ibadah3 Shalat
  4. /
  5. Menjama’ Dua Shalat