Kesesatan Ahmadiyah

KESESATAN AHMADIYAH[1]

Problematika yang timbul dari keberadaan penganut ajaran Ahmadiyah di tengah kaum muslimin tetap saja akan mencuat. Seiring dengan agresivitas golongan yang pertama kali muncul di daratan India itu dalam menyebarluaskan pemahaman-pemahaman si Nabi Palsu, antek penjajah Inggris.

Sebagian orang meyakini kalau Ahmadiyah hanya sekedar firqoh (golongan sempalan) dalam Islam. Sebuah golongan yang mempunyai furû (dalam masalah fikih misalnya) yang berbeda dari golongan lainnya. Tidak ada titik perbedaan selain ini. Pendapat demikian ini dipatahkan oleh Syaikh Ihsân Ilâhi Zhâhir rahimahullah. Dalam keterangan beliau, seorang muslim hendaknya tahu betapa besar kesalahan asumsi di atas. Pasalnya, golongan yang juga dikenal nama Qadiyaniah tidak mempunyai hubungan apapun dengan Islam. Hanya saja mereka mengenakan baju Islam untuk mengecoh kaum muslimin.[2] Berikut ini 2 (dua) fakta dari kitab-kitab mereka yang menguatkan kesimpulan tersebut, baik tulisan maupun pernyataan sang Nabi Palsu atau para penerus aqidah sesatnya. Wallahul Hâdi [3]

Seorang Muslim Adalah Orang Kafir Sebelum Memeluk Agama Ahmadiyah
Keterangan di atas tidak mengada-ada. Bila seorang muslim meninggal, maka tidak akan dishalati oleh Ahmadiyyûn, juga tidak boleh dikuburkan di pemakaman mereka. Selain itu pula, pernikahan antara seorang lelaki yang menganut agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan wanita penganut ajaran Nabi Palsu Mirza Ghulam Ahmad (semoga memperoleh hukuman setimpal dari Allah Azza wa Jalla) tidak boleh terjadi. Karena ia dalam pandangan ‘Nabi’ Ghulam Ahmad sudah kafir. Berikut ini penuturan dan pernyataannya: “Orang yang tidak beriman kepadaku, berarti ia tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya”.[4]

Putranya yang meneruskan kedustaan sang ayah, Mahmûd Ahmad menguatkan: “Seorang lelaki menemuiku di sebuah wilayah. Ia menanyakan mengenai berita yang telah beredar bahwa kalian mengkafirkan kaum muslimin yang tidak menganut agama Ahmadiyah. Apakah itu memang benar. Maka saya menjawab, Iya. Tidak diragukan lagi. Kami memang mengkafirkan kalian”. Maka lelaki tersebut merasa aneh dan kaget”.[5]

Anaknya yang lain, Basyîr Ahmad dengan tanpa malu-malu mengatakan: “Setiap orang yang beriman kepada Musa Alaihissallam, tapi tidak beriman kepada Isa Alaihissallam, juga tidak beriman kepada Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka dia kafir. Begitu pula orang yang tidak beriman kepada Ghulam Ahmad maka dia kafir juga, telah keluar dari Islam. Kami tidak mengatakan ini dari diri kami sendiri. Namun kami mengutip dari Kitabullah “Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya..“(Qs an-Nisâ/4:151)[6]. Di sini bisa dilihat, bagaimana ia tak lupa mencatut dan membajak ayat al-Qur`an untuk kepentingan golongannya yang lebih pantas disebut agama baru Ahmadiyah.

Putra Ghulam pernah juga mengutip pernyataan Nuruddin, pengganti Ghulam yang pertama (Khalifah Ahmadiyah yang pertama setelah kebinaasan Nabi Palsu mereka) : “Sesungguhnya kaum muslimin selain penganut ajaran Qâdiyaniah (Ahmadiyah) masuk dalam kandungan firman Allah  Azza wa Jalla : “Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya”. Kemudian ia membubuhkan catatan (ta’liq) setelah perkataan di atas, bunyinya: “Bagaimana mungkin orang yang mengingkari Musa Alaihissallam menjadi kafir dan terlaknat, yang mengingkari Isa Alaihissallam juga kafir, sementara orang yang mengingkari Ghulam Ahmad tidak kafir. Padahal perkataan kaum mukminin adalah “Kami tidak membeda-bedakan antara seserangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya,” . Sementara mereka itu membedakan sikap terhadap para rasul. Oleh karena itu, orang yang mengingkari Ghulam Ahmad pasti orang kafir dan masuk dalam firman Allah : “Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya[7]

Dalam kitab an-Nubuwwah Fil Ilhâm, hasil karya salah satu ulama Ahmadiyah termaktub: “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata kepadanya (Si Nabi Palsu): “Orang yang mencintai-Ku dan menaati-Ku, wajib atas dirinya mengikutimu dan beriman kepadamu. Kalau tidak, ia belum mencintai-Ku. Bahkan sebaliknya, ia adalah musuh-Ku. Apabila para pengingkar menolak ini, atau bahkan mendustakanmu dan menyakitimu, maka Kami akan membalas mereka dengan balasan yang buruk, dan Kami persiapkan bagi orang-orang kafir itu Jahannam sebagai penjara bagi mereka”. Lalu penulis berkomentar mengenai ilham di atas, bahwa Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan di sini bahwa orang yang mengingkari Ghulam adalah orang kafir dan balasannya Jahannam”.[8]

Baca Juga  Syi'ah : Apa Aqidah Rafidhah Dalam Masalah Sifat ?

Demikian cuplikan aqidah mereka tentang kaum muslimin melalui tulisan-tulisan sang Nabi palsu, keturuan dan tokoh agama mereka. Masih banyak aqidah buruk mereka yang lain, yang kian menegaskan kesimpulan di awal tulisan ini bahwa mereka bukan kaum muslimin lagi. Jadi, tinggal menunggu keberanian mereka untuk menyatakan dengan lantang dan keras bahwa mereka bukan kaum muslimin. Dengan ini tensi permusuhan kaum muslimin dengan mereka (mungkin) sedikit banyak akan mereda.[9]

Terpaksa Shalat dengan Kaum Muslimin Karena Takut Terbongkar Jati Dirinya Bukan Muslim
Karena vonis kafir yang mereka arahkan kepada kaum Muslimin, maka mereka tidak memperbolehkan shalat di belakang seorang muslim. Mesti dipastikan terlebih dahulu bahwa sang imam adalah juga penganut agama Ahmadiyah, sebelum mereka ikut serta dalam suatu shalat jamaah. Seandainya mereka ikut serta dalam shalat berjamaah dengan kaum muslimin, itu mereka lakukan sekedar untuk menutupi topeng mereka. Lantas mereka akan mengulangi shalat (ala mereka) di rumah.

Sang Nabi Palsu berkata: “Inilah (keterangan di atas) adalah madzhabku yang sudah jelas. yakni, tidak boleh bagi kalian untuk shalat di belakang selain penganut Ahmadiyah. Dalam kondisi apapun, siapapun imamnya, walaupun nanti memperoleh pujian dari orang-orang. Inilah hukum Allah dan kehendak Allah (?). Orang yang ragu dan sangsi tentang ini termasuk dalam hitungan kaum yang mendustakan. Allah ingin membedakan kalian dari orang lain[10].

Dalam kitab Arbaîn miliknya (hal 34-35), si Nabi palsu berkata: “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberiku berita bahwa Dia mengharamkan secara qath’i untuk shalat di belakangan orang yang mendustakanku atau ragu untuk taat kepadaku. Kewajiban kalian adalah mengerjakan shalat di belakang imam-imam kalian… kerjakan apa yang saya perintahkan. apakah kalian ingin amalan kalian terhapus tanpa kalian sadari?”.

Si anak pun tak mau kalah. Dalam masalah yang sama, ia menetapkan: “Tidak boleh shalat di belakang selain penganut Ahmadiyah. Orang-orang terus saja bertanya tentang ini, apakah boleh seorang penganut Ahmadiyah shalat di belakang orang yang bukan Ahmadiyah?. Saya katakanmeski terus kalian bertanya tentang ini kepadaku, maka jawabnya sesungguhnya tidak boleh penganut ajaran Ahmadiyah shalat di belangan orang yang bukan menganut (agama) Ahmadiyah, tidak boleh, tidak boleh”.

Fakta sejarah lain, dengan aktor Khalifah kedua Ahmadiyah, putra Nabi Palsu, Mahmûd Ahmad. Dia sedang mengisahkan perjalanan hajinya ke Mekkah.[11] Katanya: “Saya pergi tahun 1912 M ke Mesir. Dari sana kemudian saya berangkat naik haji. Di Jedah, kakek dari ibu menemuiku. Lantas, kami bersama-sama pergi ke Mekkah. Di hari pertama, saat kami thowaf, waktu shalat datang. Saya berniat keluar (dari Masjidil Haram, red). Namun, pintu keluar sudah terhalangi karenanya kondisi sangat padat dengan jamaah shalat. Selanjutnya, saya akhirnya shalat. Kakekku menyuruh aku untuk shalat. Kami pun shalat. Ketika sampai di rumah, kami kemudian saling berkata: “Ayo, kita kerjakan shalat lagi karena Allah. Sebab, shalat tidak bisa dilaksanakan dan tidak diterima bila dikerjakan di belakang imam yang bukan penganut Ahmadiyah…”(?!)[12]

Tantangan Syaikh Ihsân Ilâhi Zhâhir rahimahullah
Syaikh Ihsaan Ilaahi Zhahir rahimahullah yang sangat menguasai ke-Ahmadiyah-an mengatakan: “Setelah seluruh fakta ini, saya tidak tahu, kenapa mereka masih mengenakan baju Islam dan memperdayai kaum muslimin. Sebab, bila mereka benar-benar memiliki sifat keberanian, mestinya tertuntut untuk memproklamirkan bahwa mereka bukan kaum muslimin dan tidak ada hubungannya dengan kaum muslimin. Tidak menutupi diri dengan nama agama yang lurus ini (Islam). Tapi, seharusnya menyuarakan agama mereka yang berdiri sendiri dan pemahaman mereka yang baru. Seperti yang dilakukan golongan Bahaiyyah yang ‘berani’ berterus-terang menyampaikan maklumat terpisahnya mereka dari seluruh agama yang ada. Ini lebih bermanfaat dan lebih bagi mereka.

Baca Juga  Sandiwara Iran Bermusuhan Dengan Israel dan Amerika

Akan tetapi, seperti kami ungkap dalam buku al-Qâdiyâniyah ‘Amîlatul Isti’mâr (Qadiyaniah antek kolonialisme), bahwa tujuan mereka ialah mencoreng muka Islam dan melontarkan keraguan terhadap aqidah kaum muslimin, mengais materi (dari penjajah Inggris), dan melayani kekuasaan penjajah dan mempropagandakan dakwah batil tersebut di benua Afrika dan tempat-tempat lainnya. Hingga Islam mesti menanggung kerugian dan kaum muslimin pun terpedaya karenanya.

Inilah aqidah mereka. Mereka tidak memperbolehkan shalat di belakang kaum muslimin ataupun menyolati kaum muslimin (di luar jamaah Ahmadiyah). Karenanya, ketika pendiri Negara Pakistan meninggal, Muhammad Ali Jinah rahimahullah, sang menteri luar negeri pada zaman itu yang bernama Zhafrullah Khan  tidak menshalati beliau. Sebabnya sangat jelas. Karena Muhammad Ali Jinah rahimahullah menurut pandangannya telah kafir lantaran memegangi petunjuk Muhammad dan membebaskan umat Islam dari cakar-cakar penjajah…”[13]

Penutup
Perkembangan ajaran Ahmadiyah harus diwaspadai setiap muslim. Sebab, pada hakikatnya merupakan usaha permurtadan. Hingga tidak boleh dilihat dengan sebelah mata. Tatkala mereka mengalami kegagalan dalam mendakwahkan agama Ahmadiyah di daratan India, maka mereka membidik benua Eropa dan Afrika. Dan ternyata lebih berhasil dalam memurtadkan kaum muslimin. Faktanya, dalam kurun waktu 70 tahun sejak pertama kali dideklarasikan dan dengan dukungan penuh dari kaum kolonialis, jumlah penganut Ahmadiyah India hanya berkisar pada angka ribuan. Padahal, Jawaharlal Nehru, saat menjabat PM India juga mendukung gerakan permurtadan ini. Karena kaum muslimin di sana mengetahui hakikat busuk Ahmadiyah. Akan tetapi, di benua Afrika dan Eropa, dalam rentang waktu 15 tahun saja, penganut Ahmadiyah berjumlah jutaan. Kata Syaikh Ihsan, penyebabnya ialah, pada waktu itu jumlah dai Islam di sana tidak banyak[14].

Sebagai penutup, kami kutipkan pesan beliau kepada umat Islam: “Usaha untuk melawan Ahmadiyah guna menghentikan ancamannya sudah menjadi kewajiban dalam Islam, politik dan secara individual. Dari kaca mata agama, karena telah mengobrak-abrik ajaran Islam dan menghancurkan rukun-rukunnya. Adapun dari sudut politis, lantaran Ahmadiyah merupakan kepanjangan tangan kekuasaan kolonialis di setiap distrik yang ditempati. Dan, secara individu, telah dilakukan oleh DR. Muhammad Iqbal yang menyanggah pernyataan PM Jawaharlal Nehru yang mendukung ajaran agama Ahmadiyah”.

Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kaum muslimin dari segala fitnah, yang tampak maupun tersembunyi.

Wallahul Musta’an

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 09/Tahun XII/1428H/2007M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196.Kontak Pemasaran 085290093792, 08121533647, 081575792961, Redaksi 08122589079]
_______
Footnote
[1]  Diangkat dari al-Qâdiyâniyah,  karya Syaikh Ihsân Ilâhi Zhâhir (1941-1987), Idârah Turjumânis Sunnah Lahore Pakistan tanpa tahun, hal 37-42
[2]  al-Qâdiyâniyah, Dirâsât Wa Tahlîl hal. 37
[3]  Topik tentang Ahmadiyah dan Mirza Ghulam Ahmad pernah diangkat dari sudut yang berbeda dari tulisan di atas pada Majalah as-Sunnah Edisi Khusus Tahun IX (1426H-2005M)
[4]  Diterbitkan dalam Hazhâratul Islâm edisi V tahun 1386 H.
[5]  Anwâr Khilâfât hal. 92
[6] Kalimatul Fashl, Basyîr Ahmad bin Nabi Palsu
[7] Kalimatul Fashl, Basyîr Ahmad hal. 120, 174.
[8] an-Nubuwwah Wal Ilhâm, Muhammad Yûsuf al-Qâdiyâni hal. 40.
[9] Kami tidak sedang ikut serta dalam memprovokasi umat untuk menggayang Ahmadiyah yang eksis di tanah air. Karena, tindakan nahi mungkar mesti memenuhi kaidah-kaidah syariat yang sudah baku. Tidak ditempuh dengan cara-cara serampangan, destruktifatas dan kekerasan atas dasar emosi atau perasaan belaka.
[10] Malfûzhât al-Ghulâm/pernyataan-pernyataan Ghulam yang diterbitkan di Majalah al-Hikam milik Ahmadiyah) tanggal 10 Desember 1904 M.
[11]  Pada gilirannya, penganut Ahmadiyah dilarang memasuki kota suci Mekkah. Karena mereka telah kafir. Red).
[12]  Nukilan dari al-Qâdiyâniyah hal. 39-40
[13]  al-Qâdiyâniyah hal. 42
[14] Lihat al-Qâdiyâniyah hal. 21-22